Regulaminy Promocji

rozwiń
zwiń
Regulamin i Zasady korzystania z cennika malejącego na Odnowienie domen

§1. Zasady

 1. Ilość domen oraz rabat dla Klienta na dany miesiąc, przeliczane są automatycznie w pierwszym dniu każdego miesiąca. Wyliczenie wg. stanu na ten dzień jest wiążące dla stron, niezależnie od terminu płatności za odnowienie domeny, od terminu opłacenia odnowienia i niezależnie od ilości domen posiadanych na dowolny inny dzień danego m-ca
 2. Wartość rabatu określana jest na podstawie posiadanej ilości domen .PL ( z wyłączeniem domen regionalnych ) i domen .EU. Uwzględniane są tylko domeny aktywne i utrzymywane / opłacane w ibc.pl
 3. Wartość rabatu w zależności od ilości posiadanych domen wynosi:
  • 1-5 domen 0% rabatu
  • 6-10 domen 10% rabatu
  • 11-20 domen 20% rabatu
  • 21-50 domen 30% rabatu
  • 51-100 domen 40% rabatu
  • powyżej 100 domen 50% rabatu

§2. Zakres obowiązywania

 1. Naliczony rabat dotyczy tylko ceny Odnowienia domen, nie dotyczy natomiast obowiązującej ceny Rejestracji domen. Rabat naliczany jest do cen netto na fakturach pro-forma wystawianych tylko w danym m-cu dla wszystkich domen polskich ( z wyłączeniem domen regionalnych ) i domen .EU. Faktura VAT korespondująca z opłaconą fakturą pro-forma zawiera rabaty z danej pro-formy
 2. Cennik malejący obowiązuje od dnia 01 Października 2011r
rozwiń
zwiń
Regulamin Promocji - "Bezpłatne domeny dla Biznesu - edycja II"

§1. Organizator

Organizatorem Promocji "Bezpłatne domeny dla Biznesu" jest IBC.PL POLSKA z siedzibą w Kępnie, ul. Przemysłowa 1A/17, dostawca usług internetowych będący Operatorem serwisu IBC.PL

§2. Podstawa prowadzenia promocji

Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji

§3. Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna trwa od 29 Czerwca 2015r. do odwołania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji niż w terminie określonym w pkt 1
 3. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia dokonaną przez stronę internetową Organizatora.
 4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

§4. Uczestnicy i zakres Promocji

 1. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie Przedsiębiorcy (Firmy), którzy w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową:
  1. w okresie trwania oferty promocyjnej dokonają rezerwacji domeny .PL, funkcjonalnej, regionalnej, znajdujących się w puli domen zarządzanych przez NASK, oraz
  2. w chwili składania zamówienia zaznaczą dostępną opcję udziału domeny w ofercie promocyjnej, oraz
  3. spełnią pozostałe warunki określone niniejszym Regulaminem i regulaminem świadczenia usług przez IBC.
 2. Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin oraz podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK (posiadające status registrara), ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy. Z udziału w promocji wyłączone są także Podmioty prowadzące podobną w stosunku do Organizatora działalność, w szczególności w zakresie zdefiniowanym przez PKD 6311Z (Hosting) i podobna działalność.
 3. Z udziału w promocji wyłączeni są Przedsiębiorcy (Firmy), którzy w rejestrze właściwym dla prowadzonej działalności posiadają status "Działalność Zawieszona"
 4. Z udziału w promocji wyłączeni są Przedsiębiorcy (Firmy), którzy brali udział w pierwszej edycji Promocji Bezpłatne domeny dla Biznesu

§5. Uczestnicy i zakres Promocji

 1. W trakcie trwania promocji, Zgłaszający do rejestracji nową domenę polską (.PL, funkcjonalną, regionalną) znajdującą się w puli domen zarządzanych przez NASK, w momencie składania zamówienia wskazują chęć udziału w promocji "Bezpłatne domeny dla Biznesu"
 2. Jeden Uczestnik może, w okresie trwania Promocji i na jej warunkach, dokonać rejestracji maksymalnie 5 (pięciu) domen - w ramach jednego zamówienia. W przypadku rejestracji w pojedyńczym zamówieniu tylko jednej lub dwóch domen, nie wykorzystany limit nie przenosi się na późniejsze zamówienia. W przypadku zamówienia większej liczby domen po wyczerpaniu powyższego limitu kolejne domeny mogą zostać zarejestrowane na warunkach "Promocji Rejestracji" lub w cenie standardowej w przypadku wybrania opcji rejestracji bez promocji. Okres ważności (okres abonamentowy) domeny zarejestrowanej w ramach promocji wynosi 12 miesięcy od dnia skutecznego zarejestrowania domeny w NASK
 3. Domena jest rejestrowana za pośrednictwem Organizatora bez wnoszenia opłat przez Uczestnika
 4. Warunkiem udziału w promocji jest podanie przez Uczestnika w trakcie rejestracji (lub posiadanie przez Organizatora w przypadku obecnych jego Klientów) aktualnych, prawdziwych, poprawnych i kompletnych danych - w szczególności oznaczenia Przedsiębiorcy, danych adresowych, adresu e-mail, numeru NIP, jak również posiadanie przez Uczestnika siedziby/miejsca zamieszkania oraz adresu do doręczeń na terenie RP
 5. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika, który zamówił lub zarejestrował domenę na warunkach promocji dostarczenia kopii zaświadczenia REGON i kopii dokumentów rejestrowych, tj. zaświadczenia lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego odpisu z KRS lub innego dokumentu potwierdzającego rejestrację Uczestnika jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową. Powyższe dotyczy zarówno nowych, jak i obecnych Klientów. Wezwanie, o którym mowa powyżej Organizator prześle Uczestnikowi na adres email podany w trakcie rejestracji, Uczestnik w takim wypadku ma obowiązek przedstawić kopię żądanego dokumentu w ciągu 3 dni roboczych od dnia wezwania. Nienadesłanie kopii dokumentu w tym terminie oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Uczestnika i może skutkować rozwiązaniem umowy promocyjnej z Organizatorem. W takim wypadku Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów rejestracji domeny wg. ceny standardowej publikowanej na stronach serwisu Organizatora
 6. Warunkiem skorzystania z oferty jest dokonanie przez Uczestnika potwierdzenia zamówienia na domeny rejestrowane w promocji. Prośba o potwierdzenie zamówienia w postaci elektronicznej wysyłana jest przez Organizatora na adres email Uczestnika wskazany w trakcie składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia w systemie Organizatora może zostać wykonane przez Uczestnika w terminie do 10 dni od złożenia zamówienia, po tym terminie Organizator nie ma obowiązku utrzymania rezerwacji dla zamówionych domen
 7. Prolongata ważności domen zarejestrowanych w ramach promocji "Bezpłatne domeny dla Biznesu", po upływie pierwszego rocznego okresu rejestracji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi w cenie zgodnie z cennikiem standardowym Organizatora
 8. Transfery domen zarejestrowanych na warunkach promocji są płatne w przypadku przeniesienia domeny do innego Podmiotu. Wysokość opłaty wynosi 39zł netto. Wniosek Klienta o wydanie kodów authinfo jest jednoznaczny z transferem domeny w rozumieniu niniejszego punktu.
 9. Organizator ma prawo weryfikować prawdziwość podanych danych osobowych Przedsiębiorcy w celu uniknięcia sytuacji podania danych osobowych innej osoby. W tym celu, IBC może skontaktować się z Uczestnikiem Promocji i zobowiązać do przedstawienia dowodów prawdziwości podanych danych np. poprzez przedstawienie kserokopii dokumentu tożsamości, na której widoczne będą dane Przedsiębiorcy. Pozostałe dane widoczne na takiej kserokopii Uczestnik Promocji powinien zamazać, by nie były widoczne dla IBC. Kserokopie tych dokumentów będą przetwarzane jedynie w celu dokonania weryfikacji danych
 10. W przypadku negatywnej weryfikacji danych osobowych Uczestnika Promocji, IBC może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę w przedmiocie rejestracji Domeny na warunkach Promocji
 11. Po weryfikacji danych osobowych Uczestnika Promocji, przesłane kserokopie dokumentów będą przez IBC usuwane.

§6. Pozostałe warunki

 1. Użytkowanie domen(y) zarejestrowanych w trakcie trwania Promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług IBC zawartych w Regulaminie IBC z zastrzeżeniem zmian opisanych w §5 Regulaminu Promocji
 2. Świadczenie otrzymane przez uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia
rozwiń
zwiń
Regulamin Promocji -"3 Tanie Domeny polskie dla osób - edycja I"

I. Postanowienia ogólne i definicje.

§1.

 1. Niniejszy regulamin promocji „3 Tanie Domeny polskie dla osób - edycja I”, zwany dalej "Regulaminem Promocji”, określa zasady rejestracji objętych promocją Domen przez Konsumentów
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji stosuje się Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC
 3. Pojęcia pisane wielką literą w Regulaminie Promocji, o ile nic innego nie wynika z jego treści, mają znaczenie określone w Regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC

§2.

W Regulaminie Promocji pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. "Promocja” - promocję „3 Tanie Domeny polskie dla osób - edycja I”, prowadzona na podstawie Regulaminu Promocji,
 2. "IBC” – Panią Gabrielę Rachel-Nowak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą IBC.PL Polska Gabriela Rachel-Nowak, ul. Przemysłowa 1A lok. 17, 63-600 Kępno, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 619-109-20-38, REGON 300398520, e-mail: biuro@ibc.pl,
 3. "Uczestnik Promocji” - osobę opisaną w postanowieniu § 6 ust. 1 Regulaminu Promocji, z wyłączeniem osób opisanych w postanowieniu § 6 ust. 2 Regulaminu Promocji,
 4. "Konsument” - osobę zdefiniowaną w przepisie art. 22 Kodeksu cywilnego, która spełnią tę definicję w odniesieniu do usług rejestracji Domeny w ramach Promocji.

§3.

Organizatorem Promocji jest IBC.

§4.

 1. Promocja trwa od dnia 17 Października 2021 r. do odwołania.
 2. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie zamieszczona pod tym adresem http://www.ibc.pl/promocje/regulaminy. Promocja kończy się z końcem dnia, w którym informacja, wskazana w postanowieniu zdania poprzedzającego została zamieszczona na wskazanej w nim stronie www.

§5.

Umowy zawierane zgodnie z Regulaminem usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC w przedmiocie rejestracji Domen, są zawierane w ramach Promocji pod warunkiem rozwiązującym dokonania przez Uczestnika Promocji potwierdzenia, o którym mowa w postanowieniu § 8 ust. 1 lit. b Regulaminu Promocji.

II. Uczestnicy Promocji.

§6.

 1. Uczestnikiem Promocji może być jedynie Konsument, który spełni dalsze warunki określone w Regulaminie Promocji.

III. Zasady Promocji.

§7.

 1. Promocją objęte są nowe Domeny .pl, Domeny .pl funkcjonalne i Domeny .pl regionalne:
  1. których Rejestrem jest Instytut Badawczy Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, i
  2. których okres abonamentowy wynosi 12 miesięcy,
  3. zwane dalej "Domenami Promocyjnymi”.

 2. Promocja nie obejmuje przedłużenia rejestracji Domen lub Domen Promocyjnych.

§8.

 1. W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik Promocji powinien:
  1. dokonać w okresie jej trwania zamówienia nowej Domeny Promocyjnej,
  2. wyrazić w chwili składania zamówienia chęć wzięcia udziału w Promocji, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu zamówienia oraz zapoznać się z udostępnionym regulaminem promocyjnym,
 2. Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie i w czasie trwania Promocji.

§9.

 1. Jeden Uczestnik może, w okresie trwania Promocji i na jej warunkach, dokonać rejestracji maksymalnie 3 (trzech) domen - w ramach jednego zamówienia. W przypadku rejestracji w pojedyńczym zamówieniu tylko jednej lub dwóch domen, nie wykorzystany limit nie przenosi się na późniejsze zamówienia. W przypadku zamówienia większej liczby domen po wyczerpaniu powyższego limitu kolejne domeny mogą zostać zarejestrowane na warunkach "Promocji Rejestracji" lub w cenie standardowej w przypadku wybrania opcji rejestracji bez promocji. Okres ważności (okres abonamentowy) domeny zarejestrowanej w ramach promocji wynosi 12 miesięcy od dnia skutecznego zarejestrowania domeny w NASK.
 2. Jeżeli Uczestnik Promocji chciałby zarejestrować więcej niż trzy Domeny, wówczas pozostałe mogą być zarejestrowane w ramach „Promocji Rejestracji”, czyli innej niż niniejsza Promocja, lub na warunkach standardowej oferty IBC.

§10.

 1. Domeny Promocyjne objęte Promocją są rejestrowane ze pośrednictwem IBC w cenie:
  1. 3 zł netto (3,69 zł brutto) w przypadku Domen Promocyjnych w postaci Domen .pl, tj. z rabatem 6 zł netto ( 7,38 zł brutto)
  2. 3 zł netto (3,69 zł brutto) w przypadku Domen Promocyjnych w postaci Domen .pl funkcjonalnych, tj. z rabatem 5 zł netto ( 6,15 zł brutto)
  3. 3 zł netto (3,69 zł brutto) w przypadku Domen Promocyjnych w postaci Domen .pl regionalnych, tj. z rabatem 2 zł netto ( 2,46 zł brutto)
 2. Rabaty określone w postanowieniach ustępu powyższego są udzielane w stosunku do cen obowiązujących w cenniku „Promocji Rejestracji”, który jest dostępny jest w cenniku

§11.

 1. Zgłaszając swój udział w Promocji należy podać swoje aktualne i rzeczywiste dane osobowe, obejmujące: imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania oraz adres e-mail.
 2. Zabronione jest podawanie w powyższym zgłoszeniu danych o charakterze bezprawnym, a w szczególności innej niż przyszły Uczestnik Promocji, osoby.

§12.

 1. IBC ma prawo weryfikować prawdziwość podanych danych osobowych w celu uniknięcia sytuacji podania danych osobowych innej osoby. W tym celu, IBC może skontaktować się z Uczestnikiem Promocji i zobowiązać do przedstawienia dowodów prawdziwości podanych danych np. poprzez przedstawienie kserokopii/skanów dwóch różnych dokumentów z Listy 1 lub opcjonalnie jedną kserokopię/skan dokumentu z Listy 2, na których widoczne będą dane wskazane w postanowieniu § 11 ust. 1 Regulaminu Promocji.
 2. Lista 1 - prawo jazdy, rachunek za usługi komunalne (prąd, woda, gaz), rachunek za usługi telekomunikacyjne (telewizja, dostęp do Internetu, telefon), karta stałego klienta, legitymacja szkolna, studencka, ubezpieczeniowa, członkowska, zawodowa, ubezpieczenie zdrowotne, karta biblioteczna, świadectwo pracy, książeczka wojskowa.
 3. Lista 2 - dokument tożsamości z zamazanymi danymi wrażliwymi : dowód osobisty, paszport, dokument pobytu dla cudzoziemców, książeczka żeglarska.
 4. Pozostałe dane, poza wskazanymi w postanowieniu § 11 ust. 1 Regulaminu Promocji, widoczne na kserokopii dokumentu z Listy 2 Uczestnik Promocji powinien zamazać, by nie były widoczne dla IBC. Kserokopie tych dokumentów będą przetwarzane jedynie w celu dokonania weryfikacji danych.
 5. W przypadku negatywnej weryfikacji danych osobowych Uczestnika Promocji, IBC może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę w przedmiocie rejestracji Domeny na warunkach Promocji.
 6. Po weryfikacji danych osobowych Uczestnika Promocji, przesłane kserokopie dokumentów będą przez IBC usuwane.

§13.

Promocją nie jest objęte przedłużenie okresu abonamentowego Domeny Promocyjnej zarejestrowanej w ramach Promocji. Oznacza to, że po upływie pierwszego okresu abonamentowego, przedłużenie na kolejny podlega ogólnym zasadom Regulaminu usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC oraz cennikowi rejestracji Domen.

§14.

 1. W przypadku przeniesienia przez Uczestnika Promocji Domeny Promocyjnej zarejestrowanej w ramach Promocji do innego niż IBC podmiotu, który współpracuje z Rejestratorami lub złożenia przez Uczestnika Promocji wniosku o wydanie kodu authinfo, Uczestnik Promocji jest zobowiązany do zwrotu kwoty udzielonego zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 1 Regulaminu Promocji rabatu.
 2. Zwrot powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia opisanego w postanowieniu ustępu powyższego.

IV. Odstąpienie i reklamacje.

§15.

 1. Skorzystanie z Promocji nie uchybia uprawnieniu Konsumenta do odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy w przedmiocie rejestracji Domeny Promocyjnej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§16.

 1. Reklamacje można składać pisemnie na adres IBC podany w postanowieniu § 1 lit. b Regulaminu Promocji lub mailowo na następujący adres e-mail: biuro@ibc.pl
 2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe Uczestnika Promocji umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. IBC ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez IBC.

IV. Postanowienia końcowe.

§17.

Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie IBC oraz na stronie http://www.ibc.pl/promocje/regulaminy#tddo1

rozwiń
zwiń
Regulamin Promocji - "4x Domeny za 0zł i Serwer z rabatem do 80% "

§1. Organizator

Organizatorem Promocji "4x Domeny za 0zł i Serwer z rabatem 80% - dla Firm i Osób" jest IBC.PL POLSKA z siedzibą w Kępnie, ul. Przemysłowa 1A/17, dostawca usług internetowych będący Operatorem serwisu IBC.PL

§2. Podstawa prowadzenia promocji

Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji.

§3. Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna trwa od 29 Czerwca 2015. do odwołania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji niż w terminie określonym w pkt 1
 3. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia dokonaną przez stronę internetową Organizatora.

§4. Uczestnicy i zakres Promocji

 1. Uczestnikami promocji mogą być Firmy oraz Osoby, które dokonają w okresie trwania Promocji zamówienia dowolnego serwera IBC oraz w chwili składania Zamówienia wskażą do Rejestracji dowolną Domenę Polską ( obslugiwaną przez system NASK ) lub Domenę .EU
 2. Z promocji mogą skorzystać tylko nowi Klienci, nie korzystający dotąd z usługi Serwera IBC.
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny i należy do wyłącznej decyzji Klienta

§5. Zasady Promocji

 1. W trakcie trwania Promocji rejestrujący dowolny Serwer IBC nabywa prawo, do nabycia do czterech (4) dowolnych domen określonych w §4, każdą w cenie 0 zł na okres roku. Promocja dotyczy tylko czterech domen dla aktywowanego Serwera i tylko domen wskazanych w momencie składania zamówienia. Promocja nie obejmuje domen zamawianych później lub w odrębnym zamówieniu, oraz domen dokupywanych do już aktywnych Serwerów. Promocja dotyczy wyłącznie pierwszego rocznego okresu abonamentowego. Przedłużenie (Odnowienie) ważności serwera lub/i domen(y) zarejestrowanej(ych) w ramach Promocji, po upływie abonamentu rocznego, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.
 2. W trakcie trwania Promocji rejestrujący dowolny Serwer IBC nabywa prawo do jego zakupu w cenie netto (cena za miesiąc w abonamencie rocznym):
  1. Serwer Minima z rabatem 75% w cenie 4,08 zł miesięcznie
  2. Serwer Starter z rabatem 75% w cenie 5,58 zł miesięcznie
  3. Serwer Optima z rabatem 75% w cenie 6,16 zł miesięcznie
  4. Serwer Database z rabatem 80% w cenie 6,50 zł miesięcznie
  5. Serwer Enhanced z rabatem 60 % w cenie 16,58 zł miesięcznie
  6. Serwer Maxima z rabatem 60 % w cenie 23,16 zł miesięcznie
  7. Serwer Megamail z rabatem 60 % w cenie 36,33 zł miesięcznie
 3. Transfery wszystkich polskich domen, zarejestrowanych na warunkach niniejszej Promocji, są płatne w przypadku przeniesienia do innego Podmiotu. Wysokość opłaty wynosi 39zł netto. Odpłatność transferu nie ogranicza jednak prawa Dysponenta do swobodnego dysponowania domeną określonego na stronie NASK ( prawa abonenta ). Wniosek Klienta o wydanie kodów authinfo jest jednoznaczny z transferem domeny w rozumieniu niniejszego punktu.
 4. W trakcie trwania Promocji Uczestnik może maksymalnie trzy razy skorzystać z Promocji.
 5. Warunkiem udziału w promocji jest podanie przez Uczestnika w trakcie rejestracji (lub posiadanie przez Organizatora w przypadku obecnych jego Klientów) aktualnych, prawdziwych, poprawnych i kompletnych danych - w szczególności oznaczenia Przedsiębiorcy, danych adresowych, adresu e-mail, numeru NIP, jak również posiadanie przez Uczestnika siedziby/miejsca zamieszkania oraz adresu do doręczeń na terenie RP.
 6. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika, który zamówił lub zarejestrował domenę na warunkach promocji dostarczenia kopii zaświadczenia REGON i kopii dokumentów rejestrowych, tj. zaświadczenia lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego odpisu z KRS lub innego dokumentu potwierdzającego rejestrację Uczestnika jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową. Powyższe dotyczy zarówno nowych, jak i obecnych Klientów. Wezwanie, o którym mowa powyżej Organizator prześle Uczestnikowi na adres email podany w trakcie rejestracji, Uczestnik w takim wypadku ma obowiązek przedstawić kopię żądanego dokumentu w ciągu 3 dni roboczych od dnia wezwania. Nienadesłanie kopii dokumentu w tym terminie oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Uczestnika i może skutkować rozwiązaniem umowy promocyjnej z Organizatorem. W takim wypadku Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów rejestracji domeny wg. ceny standardowej publikowanej na stronach serwisu Organizatora.
 7. Organizator ma prawo weryfikować prawdziwość podanych danych osobowych Przedsiębiorcy w celu uniknięcia sytuacji podania danych osobowych innej osoby. W tym celu, IBC może skontaktować się z Uczestnikiem Promocji i zobowiązać do przedstawienia dowodów prawdziwości podanych danych np. poprzez przedstawienie kserokopii dokumentu tożsamości, na której widoczne będą dane Przedsiębiorcy. Pozostałe dane widoczne na takiej kserokopii Uczestnik Promocji powinien zamazać, by nie były widoczne dla IBC. Kserokopie tych dokumentów będą przetwarzane jedynie w celu dokonania weryfikacji danych.
 8. W przypadku negatywnej weryfikacji danych osobowych Uczestnika Promocji, IBC może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę w przedmiocie rejestracji Domeny na warunkach Promocji.
 9. Po weryfikacji danych osobowych Uczestnika Promocji, przesłane kserokopie dokumentów będą przez IBC usuwane.

§6. Pozostałe warunki

 1. Użytkowanie serwera oraz domen(y) zarejestrowanych w trakcie trwania Promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług IBC zawartych w Regulaminie IBC z zastrzeżeniem zmian opisanych w §5 Regulaminu Promocji.
rozwiń
zwiń
Regulamin Promocji - "Promocja Rejestracji - edycja III"

§1. Organizator

Organizatorem Promocji "Promocja Rejestracji" jest IBC.PL POLSKA z siedzibą w Kępnie, ul. Przemysłowa 1A/17, dostawca usług internetowych będący Operatorem serwisu IBC.PL

§2. Podstawa prowadzenia promocji

Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji

§3. Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna trwa od 4 Kwietnia 2020r. do odwołania
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji o czym poinformuje w swoim serwisie www
 3. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia dokonaną przez stronę internetową Organizatora

§4. Uczestnicy i zakres Promocji

 1. Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie Osoby fizyczne lub Firmy, które dokonają w okresie trwania Promocji zamówienia dowolnych Domen Polskich ( obslugiwanych przez NASK ) lub Domen .eu, .com, .org, .net, .biz, .info, co.uk, .de, .bike, .guru, .voyage, .photos, .kitchen, .pro, .studio, .fit, .cloud, .diet, .site, .club, .business, .cash, .catering, .city, .cleaning, .click, .clinic, .coffee, .computer, .consulting, .cooking, .cool, .credit, .dance, .dating, .education, .events, .fitness, .holiday, limited, .love, .ltd, .market, .media, .moda, .name, .pub, .shop, .social, .software, .support, .tattoo, .tools, .top, .toys, .trade, .vodka, .wedding, .agency, .bar, .blog, .cafe, .coach, .dog, .email, .energy, .expert, .games, .house, .life, .link, .marketing, .me, .men, .mobi, .one, .pictures, .restaurant, .space, .style, .taxi, .yoga, .zone
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny. W procesie składania zamówienia Uczestnik deklaruje udział w promocji poprzez wybór opcji "Promocja Rejestracji". Potwierdzeniem udziału domen w promocji na warunkach niniejszego Regulaminu jest zapis na fakturze pro-forma lub fakturze VAT ceny jednostkowej bez podatku w wysokości zgodniej z cennikiem na stronie Organizatora www.ibc.pl/cennik odpowiadającym cenie w Tabeli Domeny kolumna "Promo. Rejestracji"

§5. Zasady Promocji

 1. Uczestnik promocji może zarejestrować dowolną liczbę domen w obniżonej cenie
 2. Cena ich odnowienia w kolejnych latach nie jest zawyżona i jest identyczna jak domen bez promocji ( cena standardowa w cenniku).
 3. Domena zarejestrowana w promocji może być połączona z dowolnym serwerem hostingowym poprzez zmianę delegacji domeny i podlega ogólnym zasadom świadczenia usług zawartych w Regulaminie świadczenia usług
 4. Transfery domen zarejestrowanych na warunkach promocji są płatne w przypadku przeniesienia domeny do innego Podmiotu. Wysokość opłaty wynosi 39zł netto. Wniosek Klienta o wydanie kodów authinfo jest jednoznaczny z transferem domeny w rozumieniu niniejszego punktu
 5. Postanowienie ustępu powyższego nie znajduje zastosowania do Konsumentów
 6. Uczestnik promocji po upływie roku nie jest zobowiązany do odnowienia domen

§6. Pozostałe warunki

Użytkowanie domen(y) zarejestrowanych w trakcie trwania Promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług IBC zawartych w Regulaminie IBC z zastrzeżeniem zmian opisanych w §5 Regulaminu Promocji

rozwiń
zwiń
Regulamin Promocji - "Kod rabatowy 15% ważny przez rok na Photogenica.pl"

§1. Organizator

 1. Organizatorem Promocji Kod rabatowy 15% ważny przez rok na Photogenica.pl jest IBC.PL POLSKA z siedzibą w Kępnie, ul. Przemysłowa 1A/17, dostawca usług internetowych będący Operatorem serwisu IBC.PL .
 2. Organizator otrzymał zgodę na wykorzystanie marki Photogenica, dla potrzeb i w zakresie akcji promocyjnej od Photogenica Sp. z o.o ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa.

§2. Podstawa prowadzenia promocji

Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora akcji promocyjnej.

§3. Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna trwa od 09 Września 2015r. do odwołania.
 2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia dokonaną przez stronę internetową Organizatora lub w innej akceptowanej przez niego formie.

§4. Uczestnicy i zakres Promocji

 1. Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie Osoby fizyczne lub Firmy i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które w trakcie trwania promocji opłacają rejestrację lub odnowienie dowolnej usługi Organizatora.
 2. Oferta może zostać zmieniona lub odwołana w dowolnym momencie przez Organizatora, bez podawania powodów.
 3. Ofertę można łączyć z pozostałymi promocjami Organizatora.

§5. Warunki korzystania z kodu rabatowego Photogenica

 1. Oferta skierowana jest wyłącznie do użytkowników serwisu Photogenica.pl, którzy skorzystają z usług Organizatora.
 2. Uczestnik otrzyma od Organizatora kod rabatowy 15% ważny przez rok na Photogenica.pl.
 3. Kod dotyczy zakupów on-line:
  1. pojedynczych zdjęć, grafik, klipów, audio
  2. pakietów pobrań zdjęć i grafik
  3. kredytów do korzystania ze zdjęć i grafik
 4. Jak zastosować kod promocyjny w sklepie Photogenica.pl
  1. Wybierz produkt z oferty Photogenica, wyceń i dodaj do Zamówienia
  2. Wpisz powyższy kod w okienko "Wpisz kod promocyjny" na stronie "Zamówienia - widok zamówienia" i naciśnij niebieski przycisk "OK"
  3. Po zmniejszeniu kwoty zamówienia o odpowiedni % zniżki należy kliknąć niebieski przycisk "Dalej", by dokończyć transakcję
 5. Link do Landing page i instrukcji wykorzystania Kuponu Organizator prześle Uczestnikowi na adres email zdefiniowany na koncie abonenckim.
 6. Każdy Uczestnik może wykorzystać tylko jedną pulę promocyjną.
 7. Oferta ulega unieważnieniu, w przypadku gdy jest zakazana lub ograniczona prawem.
 8. Skorzystanie z kuponu i/lub kredytów promocyjnych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.

§6. Pozostałe warunki

 1. Regulamin promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania.
 2. Pomocy technicznej w zakresie usług i oferty Photogenica dostarcza wyłącznie Photogenica Sp. z o.o ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa.
 3. Organizator promocji nie bierze odpowiedzialności za sposób i skutki wykorzystania Kredytów gratisowych.
 4. Organizator promocji nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
rozwiń
zwiń
Regulamin Promocji - "Oprogramowanie ESET Smart Security do Serwera IBC"

§1. Organizator

Organizatorem Promocji ESET Smart Security do Serwera jest IBC.PL POLSKA z siedzibą w Kępnie, ul. Przemysłowa 1A/17, dostawca usług internetowych będący Operatorem serwisu IBC.PL

§2. Podstawa prowadzenia promocji

Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora akcji promocyjnej.

§3. Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna trwa od 24 Kwietnia 2009r. do odwołania.
 2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia dokonaną przez stronę internetową Organizatora.

§4. Uczestnicy i zakres Promocji

 1. Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie Osoby fizyczne lub Firmy, które dokonają w okresie trwania Promocji zamówienia lub odnowienia dowolnego serwera IBC.
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny i należy do wyłącznej decyzji Klienta.

§5. Zasady Promocji

 1. W trakcie trwania Promocji rejestrujący dowolny nowy Serwer IBC nabywa prawo do nabycia: bezpłatnej 90-dniowej wersji Oprogramowania ESET Smart Security Home 4.0 OEM. ( dostawa elektroniczna ) specyfikacja Oprogramowania dostępna jest na stronie: http://www.eset.pl/nod32/produkty/eset-smart-security.html
 2. Licencja Oprogramowania pozwala na jego wykorzystanie dla celów prywatnych i firmowych.
 3. Pełna wersja Oprogramowania ( dostawa elektroniczna ) do ściągnięcia dostępna jest na stronie: http://www.eset.pl/pobieranie/pobieranie/pobieranie-eset-smart-security.html
 4. Warunkiem udziału w Promocji jest terminowe opłacenie zarejestrowanej usługi Serwera IBC (zgodnie z datą płatności faktury proforma).
 5. Promocja dotyczy wyłącznie pierwszego rocznego okresu abonamentowego serwera. Przedłużenie (Odnowienie) ważności serwera nie uprawnia do udziału w Promocji.
 6. Organizator Promocji wraz z fakturą VAT za serwer prześle Uczestnikowi Promocji Certyfikat Oprogramowania ESET Smart Security Home 4.0 zawierający nazwę użytkownika i hasło ( lub niezbędne dane rejestracyjne ) potrzebne do aktywacji i korzystania z 90-dniowej wersji oprogramowania.
 7. Uczestnik Promocji po wygaśnięciu 90-dniowej wersji Oprogramowania uprawniony jest do zakupu dalszej licencji na warunkach i w cenie wg. aktualnej oferty Dystrybutora Oprogramowania: Dagma Sp. z o.o. http://www.dagma.pl/new/oprogramowanie.php
 8. Z dniem 04.12.2010r., promocja poza uczestnikami wymienionymi w pkt 1, obejmuje także także odnowienie dowolnego Serwera IBC.

§6. Pozostałe warunki

 1. Oprogramowanie ESET Smart Security OEM oferowane w ramach niniejszej promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi lub świadczenia.
 2. Wszelkie działania związane ze wsparciem technicznym dla oprogramowania i zakupem kolejnych licencji ESET Smart Security OEM świadczy Dagma Sp. z o.o. http://www.dagma.com.pl/pl/Dla_firmy/Kontakt.html
 3. Oprogramowanie dostępne w promocji pracuje zgodnie ze specyfikacją zawartą na stronie producenta/dystrybutora :http://www.eset.pl/nod32/produkty/eset-smart-security.html
rozwiń
zwiń
Regulamin Promocji -"Bezpłatna Domena dla Osób - edycja IV" (promocja zakończona 17 Października 2021r.)

I. Postanowienia ogólne i definicje.

§1.

 1. Niniejszy regulamin promocji „Bezpłatna Domena dla Osób – edycja IV”, zwany dalej "Regulaminem Promocji”, określa zasady rejestracji objętych promocją Domen przez Konsumentów
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji stosuje się Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC
 3. Pojęcia pisane wielką literą w Regulaminie Promocji, o ile nic innego nie wynika z jego treści, mają znaczenie określone w Regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC

§2.

W Regulaminie Promocji pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. "Promocja” - promocję „Bezpłatna Domena dla Osób - edycja IV”, prowadzona na podstawie Regulaminu Promocji,
 2. "IBC” – Panią Gabrielę Rachel-Nowak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą IBC.PL Polska Gabriela Rachel-Nowak, ul. Przemysłowa 1A lok. 17, 63-600 Kępno, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 619-109-20-38, REGON 300398520, e-mail: biuro@ibc.pl,
 3. "Uczestnik Promocji” - osobę opisaną w postanowieniu § 6 ust. 1 Regulaminu Promocji, z wyłączeniem osób opisanych w postanowieniu § 6 ust. 2 Regulaminu Promocji,
 4. "Konsument” - osobę zdefiniowaną w przepisie art. 22 Kodeksu cywilnego, która spełnią tę definicję w odniesieniu do usług rejestracji Domeny w ramach Promocji.

§3.

Organizatorem Promocji jest IBC.

§4.

 1. Promocja trwa od dnia 11 Maja 2018 r. do odwołania.
 2. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie zamieszczona pod tym adresem http://www.ibc.pl/promocje/regulaminy. Promocja kończy się z końcem dnia, w którym informacja, wskazana w postanowieniu zdania poprzedzającego została zamieszczona na wskazanej w nim stronie www.

§5.

Umowy zawierane zgodnie z Regulaminem usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC w przedmiocie rejestracji Domen, są zawierane w ramach Promocji pod warunkiem rozwiązującym dokonania przez Uczestnika Promocji potwierdzenia, o którym mowa w postanowieniu § 8 ust. 1 lit. c Regulaminu Promocji.

II. Uczestnicy Promocji.

§6.

 1. Uczestnikiem Promocji może być jedynie Konsument, który spełni dalsze warunki określone w Regulaminie Promocji.
 2. Z uczestnictwa w Promocji wyłączone są osoby, które skorzystały z promocji „Bezpłatna Domena dla Osób - edycja I” lub „Bezpłatna Domena dla Osób - edycja II” lub „Bezpłatna Domena dla Osób - edycja III”.

III. Zasady Promocji.

§7.

 1. Promocją objęte są nowe Domeny .pl, Domeny .pl funkcjonalne i Domeny .pl regionalne:
  1. których Rejestrem jest Instytut Badawczy Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, i
  2. których okres abonamentowy wynosi 12 miesięcy,
  3. zwane dalej "Domenami Promocyjnymi”.

 2. Promocja nie obejmuje przedłużenia rejestracji Domen lub Domen Promocyjnych.

§8.

 1. W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik Promocji powinien:
  1. dokonać w okresie jej trwania rezerwacji nowej Domeny Promocyjnej,
  2. wyrazić w chwili składania zamówienia chęć wzięcia udziału w Promocji, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu zamówienia,
  3. potwierdzić zamówienie na Domeny Promocyjne w ramach Promocji. Potwierdzenie powinno nastąpić w drodze elektronicznej w odpowiedzi na e-mail od IBC do Uczestnika Promocji wysłany na adres e-mail podany przez niego w procesie składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia może nastąpić w terminie do 10 dni od dnia złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamówienie będzie anulowane i zawarta zgodnie z Regulaminem usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC umowa w przedmiocie usługi rejestracji Domeny zostaje rozwiązana.
 2. Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie i w czasie trwania Promocji.

§9.

 1. W Promocji można wziąć udział tylko raz. Oznacza to, że jeden Uczestnik Promocji może na jej warunkach zarejestrować tylko jedną Domenę Promocyjną.
 2. Jeżeli Uczestnik Promocji chciałby zarejestrować więcej niż jedną Domenę, wówczas pozostałe mogą być zarejestrowane w ramach „Promocji Rejestracji”, czyli innej niż niniejsza Promocja, lub na warunkach standardowej oferty IBC.

§10.

 1. Domeny Promocyjne objęte Promocją są rejestrowane ze pośrednictwem IBC z następującym rabatem:
  1. 11,07 zł brutto w przypadku Domen Promocyjnych w postaci Domen .pl,
  2. 9,84 zł brutto w przypadku Domen Promocyjnych w postaci Domen .pl funkcjonalnych,
  3. 6,15 zł brutto w przypadku Domen Promocyjnych w postaci Domen .pl regionalnych.
 2. Rabaty określone w postanowieniach ustępu powyższego są udzielane w stosunku do cen obowiązujących w cenniku „Promocji Rejestracji”, który jest dostępny jest w cenniku

§11.

 1. Zgłaszając swój udział w Promocji należy podać swoje aktualne i rzeczywiste dane osobowe, obejmujące: imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania oraz adres e-mail.
 2. Zabronione jest podawanie w powyższym zgłoszeniu danych o charakterze bezprawnym, a w szczególności innej niż przyszły Uczestnik Promocji, osoby.

§12.

 1. IBC ma prawo weryfikować prawdziwość podanych danych osobowych w celu uniknięcia sytuacji podania danych osobowych innej osoby. W tym celu, IBC może skontaktować się z Uczestnikiem Promocji i zobowiązać do przedstawienia dowodów prawdziwości podanych danych np. poprzez przedstawienie kserokopii/skanów dwóch różnych dokumentów z Listy 1 lub opcjonalnie jedną kserokopię/skan dokumentu z Listy 2, na których widoczne będą dane wskazane w postanowieniu § 11 ust. 1 Regulaminu Promocji.
 2. Lista 1 - prawo jazdy, rachunek za usługi komunalne (prąd, woda, gaz), rachunek za usługi telekomunikacyjne (telewizja, dostęp do Internetu, telefon), karta stałego klienta, legitymacja szkolna, studencka, ubezpieczeniowa, członkowska, zawodowa, ubezpieczenie zdrowotne, karta biblioteczna, świadectwo pracy, książeczka wojskowa.
 3. Lista 2 - dokument tożsamości z zamazanymi danymi wrażliwymi : dowód osobisty, paszport, dokument pobytu dla cudzoziemców, książeczka żeglarska.
 4. Pozostałe dane, poza wskazanymi w postanowieniu § 11 ust. 1 Regulaminu Promocji, widoczne na kserokopii dokumentu z Listy 2 Uczestnik Promocji powinien zamazać, by nie były widoczne dla IBC. Kserokopie tych dokumentów będą przetwarzane jedynie w celu dokonania weryfikacji danych.
 5. W przypadku negatywnej weryfikacji danych osobowych Uczestnika Promocji, IBC może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę w przedmiocie rejestracji Domeny na warunkach Promocji.
 6. Po weryfikacji danych osobowych Uczestnika Promocji, przesłane kserokopie dokumentów będą przez IBC usuwane.

§13.

Promocją nie jest objęte przedłużenie okresu abonamentowego Domeny Promocyjnej zarejestrowanej w ramach Promocji. Oznacza to, że po upływie pierwszego okresu abonamentowego, przedłużenie na kolejny podlega ogólnym zasadom Regulaminu usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC oraz cennikowi rejestracji Domen.

§14.

 1. W przypadku przeniesienia przez Uczestnika Promocji Domeny Promocyjnej zarejestrowanej w ramach Promocji do innego niż IBC podmiotu, który współpracuje z Rejestratorami lub złożenia przez Uczestnika Promocji wniosku o wydanie kodu authinfo, Uczestnik Promocji jest zobowiązany do zwrotu kwoty udzielonego zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 1 Regulaminu Promocji rabatu.
 2. Zwrot powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia opisanego w postanowieniu ustępu powyższego.

IV. Odstąpienie i reklamacje.

§15.

 1. Skorzystanie z Promocji nie uchybia uprawnieniu Konsumenta do odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy w przedmiocie rejestracji Domeny Promocyjnej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§16.

 1. Reklamacje można składać pisemnie na adres IBC podany w postanowieniu § 1 lit. b Regulaminu Promocji lub mailowo na następujący adres e-mail: biuro@ibc.pl
 2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe Uczestnika Promocji umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. IBC ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez IBC.

IV. Postanowienia końcowe.

§17.

Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie IBC oraz na stronie http://www.ibc.pl/promocje/regulaminy#bddo4

rozwiń
zwiń
Regulamin Promocji - "Kupon AdWords do Serwera IBC - zamień swoje 100zł na 350zł" (promocja zakończona 31 Grudnia 2018r.)

§1. Organizator

 1. Organizatorem Promocji Kupon AdWords do Serwera IBC jest IBC.PL POLSKA z siedzibą w Kępnie, ul. Przemysłowa 1A/17, dostawca usług internetowych będący Operatorem serwisu IBC.PL .
 2. Organizator otrzymał zgodę na wykorzystanie marki Google AdWords, dla potrzeb i w zakresie akcji promocyjnej usług Google AdWords, od Google Ireland Limited, z siedzibą przy Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, właściciela programu Google AdWords.

§2. Podstawa prowadzenia promocji

Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora akcji promocyjnej.

§3. Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna trwa od 24 Maja 2013r. do odwołania.
 2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia dokonaną przez stronę internetową Organizatora lub w innej akceptowanej przez niego formie.

§4. Uczestnicy i zakres Promocji

 1. Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie Osoby fizyczne lub Firmy i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które w trakcie trwania promocji opłacają rejestrację nowej usługi hostingowej: Serwera Minima, Serwera Starter, Serwera Optima, Serwera Database, Serwera Enhanced, Serwera Maxima, Serwera MegaMail. W przypadku czynności odnawiania (kontynuacji) usługi hostinowej kupon promocyjny jest wydawany tylko na wniosek Uczestnika.
 2. Wartość kuponów Google AdWords przyznanych w ramach niniejszej promocji wynosi 250 zł.
 3. Wartości kuponów mogą zostać zmienione w każdej chwili przez Organizatora promocji bez podania przyczyny.
 4. Kupony promocyjne tracą ważność najpóźniej w ostatnim dniu daty ważności danego Kuponu.
 5. W przypadku, gdy uczestnik promocji posiada więcej niż jedną opłaconą usługę, zostanie wygenerowny tylko jeden Kupon.
 6. Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 7. Oferta może zostać zmieniona lub odwołana w dowolnym momencie przez IBC.PL bez podawania powodów.
 8. Ofertę można łączyć z pozostałymi promocjami IBC.PL

§5. Warunki kuponów Google AdWords

 1. Oferta skierowana jest wyłącznie do nowych użytkowników z siedzibą w Polsce serwisu Google AdWords, którzy skorzystają z samoobsługowej rejestracji w programie poprzez stronę http://adwords.google.pl. Kupon należy aktywować do 14 dni po założeniu konta w Google AdWords.
 2. Skorzystanie z oferty wymaga rejestracji i akceptacji regulaminu Google AdWords, akceptacji zgłoszonej reklamy oraz wprowadzenia na konto Adwords pełnych danych łącznie z danymi o płatnościach.
 3. Kwota promocyjna ( wartość kuponu ) zostanie automatycznie doliczona do stanu konta Google AdWords po wprowadzeniu kodu promocyjnego i danych rozliczeniowych oraz zasileniu konta Adwords kwotą minimum 100zł - dokonanym po wprowadzeniu kodu promocyjnego.
 4. Kupon promocyjny Adwords na konto Uczestnika wprowadza każdorazowo Organizator. W tym celu Uczestnik przekaże Organizatorowi ID Klienta Adwords oraz w zakładce Moje konto >Dostęp do konta > Menedżerowie klienta > Akceptuj żądanie upoważni Organizatora do administracji swoim kontem Adwords, na czas niezbędny do wprowadzenia kuponu promocyjnego. W przypadku nie wykonania przez Uczestnika wymienionych powyżej czynności, nie będzie on uprawniony do skorzystania z promocji.
 5. Po wprowadzeniu kuponu w sposób opisany w §5 pkt 4 lub po odrzuceniu konta Adwords z udziału w promocji ( np. konto starsze niż 14 dni ) Organizator anuluje uprawnienie do administracji kontem Adwords Uczestnika.
 6. Emisja reklam, których koszt przekracza kwotę promocyjną, będzie opłacana przez użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za opłacenie należnych podatków, jeśli takowe wystąpią.
 7. Jeśli użytkownik nie chce ponosić kosztów reklamy przekraczających przyznaną kwotę promocyjną, powinien monitorować swoje konto i przerwać, przeedytować lub skasować kampanię przed lub w momencie wyczerpania kwoty promocyjnej.
 8. Kwota promocyjna nie może być przedmiotem zbycia, sprzedaży lub barteru.
 9. Kwota promocyjna nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi lub świadczenia poza usługą Google AdWords.
 10. Jeśli użytkownik wskaże inną walutę rozliczeniową niż tę, w której wystawiony został kupon, wysokość kwoty promocyjnej może podlegać wahaniom w zależności od zmian kursów walut.
 11. Oferta może zostać zmieniona lub odwołana w dowolnym momencie przez Google Ireland Limited i/lub którykolwiek z podmiotów afiliowanych oferujących program Google AdWords w kraju użytkownika, bez podawania powodów.
 12. Każdy użytkownik może wykorzystać tylko jedną kwotę promocyjną.
 13. Oferta wygasa w dniu podanym na Kuponie promocyjnym.
 14. Oferta ulega unieważnieniu, w przypadku gdy jest zakazana lub ograniczona prawem.
 15. Google i AdWords są znakami handlowymi Google Inc. i zostały zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.
 16. Skorzystanie z kuponu i/lub kwoty promocyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.

§6. Pozostałe warunki

 1. Regulamin promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania.
 2. Pomocy technicznej w zakresie programu Google AdWords udziela Google Ireland Limited.
 3. Organizator promocji nie bierze odpowiedzialności za sposób i skutki wykorzystania Kuponu Google AdWords.
 4. Organizator promocji nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
rozwiń
zwiń
Regulamin Promocji - "Promocja Rejestracji - edycja II (promocja zakończona 4 Kwietnia 2020r.)"

§1. Organizator

Organizatorem Promocji "Promocja Rejestracji" jest IBC.PL POLSKA z siedzibą w Kępnie, ul. Przemysłowa 1A/17, dostawca usług internetowych będący Operatorem serwisu IBC.PL

§2. Podstawa prowadzenia promocji

Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji

§3. Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna trwa od 29 Czerwca 2015r. do odwołania
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji o czym poinformuje w swoim serwisie www
 3. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia dokonaną przez stronę internetową Organizatora

§4. Uczestnicy i zakres Promocji

 1. Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie Osoby fizyczne lub Firmy, które dokonają w okresie trwania Promocji zamówienia dowolnych Domen Polskich ( obslugiwanych przez NASK ) lub Domen .eu, .com, .org, .net, .biz, .info, co.uk, .de
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny. W procesie składania zamówienia Uczestnik deklaruje udział w promocji poprzez wybór opcji "Promocja Rejestracji". Potwierdzeniem udziału domen w promocji na warunkach niniejszego Regulaminu jest zapis na fakturze pro-forma lub fakturze VAT ceny jednostkowej bez podatku w wysokości zgodniej z cennikiem na stronie Organizatora www.ibc.pl/cennik odpowiadającym cenie w Tabeli Domeny kolumna "Promocji Rejestracji"

§5. Zasady Promocji

 1. Uczestnik promocji może zarejestrować dowolną liczbę domen w obniżonej cenie
 2. Cena ich odnowienia w kolejnych latach nie jest zawyżona i jest identyczna jak domen bez promocji ( cena standardowa w cenniku).
 3. Domena zarejestrowana w promocji może być połączona z dowolnym serwerem hostingowym poprzez zmianę delegacji domeny i podlega ogólnym zasadom świadczenia usług zawartych w Regulaminie świadczenia usług
 4. Transfery domen zarejestrowanych na warunkach promocji są płatne w przypadku przeniesienia domeny do innego Podmiotu. Wysokość opłaty wynosi 39zł netto. Wniosek Klienta o wydanie kodów authinfo jest jednoznaczny z transferem domeny w rozumieniu niniejszego punktu
 5. Postanowienie ustępu powyższego nie znajduje zastosowania do Konsumentów
 6. Uczestnik promocji po upływie roku nie jest zobowiązany do odnowienia domen

§6. Pozostałe warunki

Użytkowanie domen(y) zarejestrowanych w trakcie trwania Promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług IBC zawartych w Regulaminie IBC z zastrzeżeniem zmian opisanych w §5 Regulaminu Promocji

rozwiń
zwiń
Regulamin Promocji - "Fotolia GRATIS do Serwera IBC" - (promocja zakończona 08 Września 2015r)

§1. Organizator

 1. Organizatorem Promocji Fotolia GRATIS do Serwera IBC jest IBC.PL POLSKA z siedzibą w Kępnie, ul. Przemysłowa 1A/17, dostawca usług internetowych będący Operatorem serwisu IBC.PL .
 2. Organizator otrzymał zgodę na wykorzystanie marki Fotolia.com, dla potrzeb i w zakresie akcji promocyjnej od Fotolia LLC 41 East, 11th Street, 11th Floor New York. Fotolia LLC jest operatorem serwis banku fotografii Fotolia.com .

§2. Podstawa prowadzenia promocji

Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora akcji promocyjnej.

§3. Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna trwa od 28 Maja 2013r. do odwołania.
 2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia dokonaną przez stronę internetową Organizatora lub w innej akceptowanej przez niego formie.

§4. Uczestnicy i zakres Promocji

 1. Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie Osoby fizyczne lub Firmy i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które w trakcie trwania promocji opłacają rejestrację lub odnowienie usługi hostingowej: Serwera Minima, Serwera Starter, Serwera Optima, Serwera Database, Serwera Enhanced, Serwera Maxima, Serwera MegaMail. W przypadku czynności odnawiania (kontynuacji) usługi hostinowej kupon promocyjny jest wydawany tylko na wniosek Uczestnika.
 2. Oferta może zostać zmieniona lub odwołana w dowolnym momencie przez IBC.PL bez podawania powodów.
 3. Ofertę można łączyć z pozostałymi promocjami IBC.PL

§5. Warunki kuponów gratisowych Fotolia

 1. Oferta skierowana jest wyłącznie do nowych użytkowników serwisu Fotolia.com, którzy skorzystają z damowej rejestracji w serwisie Fotolia poprzez landing page przygotowany przez Fotolia dla Organizatora.
 2. Skorzystanie z oferty wymaga rejestracji i akceptacji regulaminu Fotolia.com .
 3. Uczestnik otrzyma od Fotolia.com 3 kredyty gratis, następnie 10% kredytów gratis podczas najbliższych zakupów.
 4. Dodatkowe kredyty zostaną automatycznie dodane na konto Uczestnika do podstawowej ilości zakupionych kredytów (bonusowe kredyty nie łączą się).
 5. Link do landing page Organizator prześle Uczestnikowi na adres email zdefiniowany na koncie abonenckim.
 6. Każdy Uczestnik może wykorzystać tylko jedną pulę promocyjną.
 7. Oferta ulega unieważnieniu, w przypadku gdy jest zakazana lub ograniczona prawem.
 8. Skorzystanie z kuponu i/lub kredytów promocyjnych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.

§6. Pozostałe warunki

 1. Regulamin promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania.
 2. Pomocy technicznej w zakresie usług Fotolia.com dostarcza wyłącznie Fotolia LLC. Przewodnik użytkowania banku zdjęć Fotolia dostępny na pod adresem http://pl.fotolia.com/Info/Guidelines/Navigation
 3. Organizator promocji nie bierze odpowiedzialności za sposób i skutki wykorzystania Kredytów gratisowych.
 4. Organizator promocji nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
rozwiń
zwiń
Regulamin Promocji - "Bezpłatne domeny dla Biznesu" - (promocja zakończona 28 Czerwca 2015r)

§1. Organizator

Organizatorem Promocji "Bezpłatne domeny dla Biznesu" jest IBC.PL POLSKA z siedzibą w Kępnie, ul. Przemysłowa 1A/17, dostawca usług internetowych będący Operatorem serwisu IBC.PL

§2. Podstawa prowadzenia promocji

Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji

§3. Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna trwa od 20 Grudnia 2010r. do odwołania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji niż w terminie określonym w pkt 1
 3. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia dokonaną przez stronę internetową Organizatora.
 4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

§4. Uczestnicy i zakres Promocji

 1. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie Przedsiębiorcy (Firmy), którzy w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową:
  1. w okresie trwania oferty promocyjnej dokonają rezerwacji domeny .PL, funkcjonalnej, regionalnej, znajdujących się w puli domen zarządzanych przez NASK, oraz
  2. w chwili składania zamówienia zaznaczą dostępną opcję udziału domeny w ofercie promocyjnej, oraz
  3. spełnią pozostałe warunki określone niniejszym Regulaminem i regulaminem świadczenia usług przez IBC.
 2. Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin oraz podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK (posiadające status registrara), ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy. Z udziału w promocji wyłączone są także Podmioty prowadzące podobną w stosunku do Organizatora działalność, w szczególności w zakresie zdefiniowanym przez PKD 6311Z (Hosting) i podobna działalność.

§5. Uczestnicy i zakres Promocji

 1. W trakcie trwania promocji, Zgłaszający do rejestracji nową domenę polską (.PL, funkcjonalną, regionalną) znajdującą się w puli domen zarządzanych przez NASK, w momencie składania zamówienia wskazują chęć udziału w promocji "Bezpłatne domeny dla Biznesu"
 2. Jeden Uczestnik może, w okresie trwania Promocji i na jej warunkach, dokonać rejestracji maksymalnie 3 (trzech) domen - od 29 Grudnia 2013r. maksymalnie 5 (pięciu) domen - w ramach jednego zamówienia. W przypadku rejestracji w pojedyńczym zamówieniu tylko jednej lub dwóch domen, nie wykorzystany limit nie przenosi się na późniejsze zamówienia. W przypadku zamówienia większej liczby domen po wyczerpaniu powyższego limitu kolejne domeny mogą zostać zarejestrowane na warunkach "Promocji Rejestracji" lub w cenie standardowej w przypadku wybrania opcji rejestracji bez promocji. Okres ważności (okres abonamentowy) domeny zarejestrowanej w ramach promocji wynosi 12 miesięcy od dnia skutecznego zarejestrowania domeny w NASK
 3. Domena jest rejestrowana za pośrednictwem Organizatora bez wnoszenia opłat przez Uczestnika
 4. Warunkiem udziału w promocji jest podanie przez Uczestnika w trakcie rejestracji (lub posiadanie przez Organizatora w przypadku obecnych jego Klientów) aktualnych, prawdziwych, poprawnych i kompletnych danych - w szczególności oznaczenia Przedsiębiorcy, danych adresowych, adresu e-mail, numeru NIP, jak również posiadanie przez Uczestnika siedziby/miejsca zamieszkania oraz adresu do doręczeń na terenie RP
 5. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika, który zamówił lub zarejestrował domenę na warunkach promocji dostarczenia kopii zaświadczenia REGON i kopii dokumentów rejestrowych, tj. zaświadczenia lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego odpisu z KRS lub innego dokumentu potwierdzającego rejestrację Uczestnika jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową. Powyższe dotyczy zarówno nowych, jak i obecnych Klientów. Wezwanie, o którym mowa powyżej Organizator prześle Uczestnikowi na adres email podany w trakcie rejestracji, Uczestnik w takim wypadku ma obowiązek przedstawić kopię żądanego dokumentu w ciągu 3 dni roboczych od dnia wezwania. Nienadesłanie kopii dokumentu w tym terminie oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Uczestnika i może skutkować rozwiązaniem umowy promocyjnej z Organizatorem. W takim wypadku Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów rejestracji domeny wg. ceny standardowej publikowanej na stronach serwisu Organizatora
 6. Warunkiem skorzystania z oferty jest dokonanie przez Uczestnika potwierdzenia zamówienia na domeny rejestrowane w promocji. Prośba o potwierdzenie zamówienia w postaci elektronicznej wysyłana jest przez Organizatora na adres email Uczestnika wskazany w trakcie składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia w systemie Organizatora może zostać wykonane przez Uczestnika w terminie do 10 dni od złożenia zamówienia, po tym terminie Organizator nie ma obowiązku utrzymania rezerwacji dla zamówionych domen
 7. Prolongata ważności domen zarejestrowanych w ramach promocji "Bezpłatne domeny dla Biznesu", po upływie pierwszego rocznego okresu rejestracji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi w cenie zgodnie z cennikiem standardowym Organizatora
 8. Transfery domen zarejestrowanych na warunkach promocji są płatne w przypadku przeniesienia domeny do innego Podmiotu. Wysokość opłaty wynosi 49zł netto. Wniosek Klienta o wydanie kodów authinfo jest jednoznaczny z transferem domeny w rozumieniu niniejszego punktu.
 9. Uczestnik promocji po upływie roku nie jest zobowiązany do odnowienia domen
 10. Organizator ma prawo weryfikować prawdziwość podanych danych osobowych Przedsiębiorcy w celu uniknięcia sytuacji podania danych osobowych innej osoby. W tym celu, IBC może skontaktować się z Uczestnikiem Promocji i zobowiązać do przedstawienia dowodów prawdziwości podanych danych np. poprzez przedstawienie kserokopii dokumentu tożsamości, na której widoczne będą dane Przedsiębiorcy. Pozostałe dane widoczne na takiej kserokopii Uczestnik Promocji powinien zamazać, by nie były widoczne dla IBC. Kserokopie tych dokumentów będą przetwarzane jedynie w celu dokonania weryfikacji danych
 11. W przypadku negatywnej weryfikacji danych osobowych Uczestnika Promocji, IBC może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę w przedmiocie rejestracji Domeny na warunkach Promocji
 12. Po weryfikacji danych osobowych Uczestnika Promocji, przesłane kserokopie dokumentów będą przez IBC usuwane.

§6. Pozostałe warunki

 1. Użytkowanie domen(y) zarejestrowanych w trakcie trwania Promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług IBC zawartych w Regulaminie IBC z zastrzeżeniem zmian opisanych w §5 Regulaminu Promocji
 2. Świadczenie otrzymane przez uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia
rozwiń
zwiń
Regulamin Promocji - "Bezpłatna domena dla Osób" - Edycja I - (promocja zakończona 26 Marca 2014r)

§1. Organizator

Organizatorem Promocji "Bezpłatna domena dla Osób" jest IBC.PL POLSKA z siedzibą w Kępnie, ul. Przemysłowa 1A/17, dostawca usług internetowych będący Operatorem serwisu IBC.PL

§2. Podstawa prowadzenia promocji

Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora akcji promocyjnej.

§3. Uczestnicy i zakres Promocji

 1. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie Osoby fizyczne, którzy w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową :
  1. w okresie trwania oferty promocyjnej dokonają rezerwacji domeny .PL, funkcjonalnej, regionalnej, znajdujących się w puli domen zarządzanych przez NASK, oraz
  2. w chwili składania zamówienia zaznaczą dostępną opcję udziału domeny w ofercie promocyjnej, oraz
  3. spełnią pozostałe warunki określone niniejszym Regulaminem i regulaminem świadczenia usług przez IBC

§4. Zasady Promocji

 1. W trakcie trwania promocji, Zgłaszający do rejestracji nową domenę polską (.PL, funkcjonalną, regionalną) znajdującą się w puli domen zarządzanych przez NASK, w momencie składania zamówienia wskazują chęć udziału w promocji "Bezpłatna domena dla Osób"
 2. Jeden Uczestnik może, w okresie trwania Promocji i na jej warunkach, dokonać rejestracji maksymalnie 1 domeny. W przypadku zamówienia większej liczby domen po wyczerpaniu powyższego limitu kolejne domeny mogą zostać zarejestrowane na warunkach "Promocji Rejestracji" lub w cenie standardowej w przypadku wybrania opcji rejestracji bez promocji. Okres ważności (okres abonamentowy) domeny zarejestrowanej w ramach promocji wynosi 12 miesięcy od dnia skutecznego zarejestrowania domeny w NASK.
 3. Domena jest rejestrowana za pośrednictwem Organizatora bez wnoszenia opłat przez Uczestnika
 4. Warunkiem udziału w promocji jest podanie przez Uczestnika w trakcie rejestracji (lub posiadanie przez Organizatora w przypadku obecnych jego Klientów) aktualnych, prawdziwych, poprawnych i kompletnych danych - w szczególności danych adresowych, adresu e-mail, numeru Pesel, jak również posiadanie przez Uczestnika siedziby/miejsca zamieszkania oraz adresu do doręczeń na terenie RP
 5. Celem weryfikacji Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika, który zamówił lub zarejestrował domenę na warunkach promocji dostarczenia kopii dokumentu tożsamości ( Kserokopia dowodu osobistego z widoczną stroną zawierającą nazwisko, numer PESEL, serię i nr dokumentu oraz adres zameldowania. Na kopii dowodu osobistego należy zamazać /np. czarnym flamastrem/, następujące dane: wizerunek (zdjęcie), nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost ). Wezwanie, o którym mowa powyżej Organizator prześle Uczestnikowi na adres email podany w trakcie rejestracji, Uczestnik w takim wypadku ma obowiązek przedstawić kopię żądanego dokumentu w ciągu 3 dni roboczych od dnia wezwania. Nienadesłanie kopii dokumentu w tym terminie oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Uczestnika i może skutkować rozwiązaniem umowy promocyjnej z Organizatorem. W takim wypadku Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów rejestracji domeny wg. ceny standardowej publikowanej na stronach serwisu Organizatora.
 6. Warunkiem skorzystania z oferty jest dokonanie przez Uczestnika potwierdzenia zamówienia na domeny rejestrowane w promocji. Prośba o potwierdzenie zamówienia w postaci elektronicznej wysyłana jest przez Organizatora na adres email Uczestnika wskazany w trakcie składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia w systemie Organizatora może zostać wykonane przez Uczestnika w terminie do 10 dni od złożenia zamówienia, po tym terminie Organizator nie ma obowiązku utrzymania rezerwacji dla zamówionych domen
 7. Prolongata ważności domen zarejestrowanych w ramach promocji "Bezpłatna domena dla Osób", po upływie pierwszego rocznego okresu rejestracji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi w cenie zgodnie z cennikiem standardowym Organizatora
 8. Transfery domen zarejestrowanych na warunkach promocji są płatne w przypadku przeniesienia domeny do innego Podmiotu. Wysokość opłaty wynosi 49zł netto. Wniosek Klienta o wydanie kodów authinfo jest jednoznaczny z transferem domeny w rozumieniu niniejszego punktu
 9. Uczestnik promocji po upływie roku nie jest zobowiązany do odnowienia domeny
rozwiń
zwiń
Regulamin Promocji -"Bezpłatna Domena dla Osób - edycja II" - (promocja zakończona 28 Czerwca 2015r)

I. Postanowienia ogólne i definicje.

§1.

 1. Niniejszy regulamin promocji „Bezpłatna Domena dla Osób – edycja II”, zwany dalej "Regulaminem Promocji”, określa zasady rejestracji objętych promocją Domen przez Konsumentów
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji stosuje się Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC
 3. Pojęcia pisane wielką literą w Regulaminie Promocji, o ile nic innego nie wynika z jego treści, mają znaczenie określone w Regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC

§2.

W Regulaminie Promocji pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. "Promocja” - promocję „Bezpłatna Domena dla Osób - edycja II”, prowadzona na podstawie Regulaminu Promocji,
 2. "IBC” – Panią Gabrielę Rachel-Nowak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą IBC.PL Polska Gabriela Rachel-Nowak, ul. Przemysłowa 1A lok. 17, 63-600 Kępno, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 619-109-20-38, REGON 300398520, e-mail: biuro@ibc.pl,
 3. "Uczestnik Promocji” - osobę opisaną w postanowieniu § 6 ust. 1 Regulaminu Promocji, z wyłączeniem osób opisanych w postanowieniu § 6 ust. 2 Regulaminu Promocji,
 4. "Konsument” - osobę zdefiniowaną w przepisie art. 22 Kodeksu cywilnego, która spełnią tę definicję w odniesieniu do usług rejestracji Domeny w ramach Promocji.

§3.

Organizatorem Promocji jest IBC.

§4.

 1. Promocja trwa od dnia 27 marca 2014 r. do odwołania.
 2. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie zamieszczona pod tym adresem http://www.ibc.pl/promocje/regulaminy. Promocja kończy się z końcem dnia, w którym informacja, wskazana w postanowieniu zdania poprzedzającego została zamieszczona na wskazanej w nim stronie www.

§5.

Umowy zawierane zgodnie z Regulaminem usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC w przedmiocie rejestracji Domen, są zawierane w ramach Promocji pod warunkiem rozwiązującym dokonania przez Uczestnika Promocji potwierdzenia, o którym mowa w postanowieniu § 8 ust. 1 lit. c Regulaminu Promocji.

II. Uczestnicy Promocji.

§6.

 1. Uczestnikiem Promocji może być jedynie Konsument, który spełni dalsze warunki określone w Regulaminie Promocji.
 2. Z uczestnictwa w Promocji wyłączone są osoby, które skorzystały z promocji „Bezpłatna Domena dla Osób - edycja I”.

III. Zasady Promocji.

§7.

 1. Promocją objęte są nowe Domeny .pl, Domeny .pl funkcjonalne i Domeny .pl regionalne:
  1. których Rejestratorem jest Instytut Badawczy Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, i
  2. których okres abonamentowy wynosi 12 miesięcy,
  3. zwane dalej "Domenami Promocyjnymi”.

 2. Promocja nie obejmuje przedłużenia rejestracji Domen lub Domen Promocyjnych.

§8.

 1. W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik Promocji powinien:
  1. dokonać w okresie jej trwania rezerwacji nowej Domeny Promocyjnej,
  2. wyrazić w chwili składania zamówienia chęć wzięcia udziału w Promocji, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu zamówienia,
  3. potwierdzić zamówienie na Domeny Promocyjne w ramach Promocji. Potwierdzenie powinno nastąpić w drodze elektronicznej w odpowiedzi na e-mail od IBC do Uczestnika Promocji wysłany na adres e-mail podany przez niego w procesie składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia może nastąpić w terminie do 10 dni od dnia złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamówienie będzie anulowane i zawarta zgodnie z Regulaminem usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC umowa w przedmiocie usługi rejestracji Domeny zostaje rozwiązana.
 2. Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie i w czasie trwania Promocji.

§9.

 1. W Promocji można wziąć udział tylko raz. Oznacza to, że jeden Uczestnik Promocji może na jej warunkach zarejestrować tylko jedną Domenę Promocyjną.
 2. Jeżeli Uczestnik Promocji chciałby zarejestrować więcej niż jedną Domenę, wówczas pozostałe mogą być zarejestrowane w ramach „Promocji Rejestracji”, czyli innej niż niniejsza Promocja, lub na warunkach standardowej oferty IBC.

§10.

 1. Domeny Promocyjne objęte Promocją są rejestrowane ze pośrednictwem IBC z następującym rabatem:
  1. 11,07 zł brutto w przypadku Domen Promocyjnych w postaci Domen .pl,
  2. 9,84 zł brutto w przypadku Domen Promocyjnych w postaci Domen .pl funkcjonalnych,
  3. 6,15 zł brutto w przypadku Domen Promocyjnych w postaci Domen .pl regionalnych.
 2. Rabaty określone w postanowieniach ustępu powyższego są udzielane w stosunku do cen obowiązujących w cenniku „Promocji Rejestracji”, który jest dostępny jest w cenniku

§11.

 1. Zgłaszając swój udział w Promocji należy podać swoje aktualne i rzeczywiste dane osobowe, obejmujące: imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania oraz adres e-mail.
 2. Zabronione jest podawanie w powyższym zgłoszeniu danych o charakterze bezprawnym, a w szczególności innej niż przyszły Uczestnik Promocji, osoby.

§12.

 1. IBC ma prawo weryfikować prawdziwość podanych danych osobowych w celu uniknięcia sytuacji podania danych osobowych innej osoby. W tym celu, IBC może skontaktować się z Uczestnikiem Promocji i zobowiązać do przedstawienia dowodów prawdziwości podanych danych np. poprzez przedstawienie kserokopii dokumentu tożsamości, na której widoczne będą dane wskazane w postanowieniu § 11 ust. 1 Regulaminu Promocji. Pozostałe dane widoczne na takiej kserokopii Uczestnik Promocji powinien zamazać, by nie były widoczne dla IBC. Kserokopie tych dokumentów będą przetwarzane jedynie w celu dokonania weryfikacji danych.
 2. W przypadku negatywnej weryfikacji danych osobowych Uczestnika Promocji, IBC może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę w przedmiocie rejestracji Domeny na warunkach Promocji.
 3. Po weryfikacji danych osobowych Uczestnika Promocji, przesłane kserokopie dokumentów będą przez IBC usuwane.

§13.

Promocją nie jest objęte przedłużenie okresu abonamentowego Domeny Promocyjnej zarejestrowanej w ramach Promocji. Oznacza to, że po upływie pierwszego okresu abonamentowego, przedłużenie na kolejny podlega ogólnym zasadom Regulaminu usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC oraz cennikowi rejestracji Domen.

§14.

 1. W przypadku przeniesienia przez Uczestnika Promocji Domeny Promocyjnej zarejestrowanej w ramach Promocji do innego niż IBC podmiotu, który współpracuje z Rejestratorami lub złożenia przez Uczestnika Promocji wniosku o wydanie kodu authinfo, Uczestnik Promocji jest zobowiązany do zwrotu kwoty udzielonego zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 1 Regulaminu Promocji rabatu.
 2. Zwrot powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia opisanego w postanowieniu ustępu powyższego.

IV. Odstąpienie i reklamacje.

§15.

 1. Skorzystanie z Promocji nie uchybia uprawnieniu Konsumenta do odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy w przedmiocie rejestracji Domeny Promocyjnej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§16.

 1. Reklamacje można składać pisemnie na adres IBC podany w postanowieniu § 1 lit. b Regulaminu Promocji lub mailowo na następujący adres e-mail: biuro@ibc.pl
 2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe Uczestnika Promocji umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. IBC ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez IBC.

IV. Postanowienia końcowe.

§17.

Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie IBC oraz na stronie http://www.ibc.pl/promocje/regulaminy#bddo2

rozwiń
zwiń
Regulamin Promocji -"Bezpłatna Domena dla Osób - edycja III" ( promocja zakończona 10 Maja 2018r. )

I. Postanowienia ogólne i definicje.

§1.

 1. Niniejszy regulamin promocji „Bezpłatna Domena dla Osób – edycja III”, zwany dalej "Regulaminem Promocji”, określa zasady rejestracji objętych promocją Domen przez Konsumentów
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji stosuje się Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC
 3. Pojęcia pisane wielką literą w Regulaminie Promocji, o ile nic innego nie wynika z jego treści, mają znaczenie określone w Regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC

§2.

W Regulaminie Promocji pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. "Promocja” - promocję „Bezpłatna Domena dla Osób - edycja III”, prowadzona na podstawie Regulaminu Promocji,
 2. "IBC” – Panią Gabrielę Rachel-Nowak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą IBC.PL Polska Gabriela Rachel-Nowak, ul. Przemysłowa 1A lok. 17, 63-600 Kępno, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 619-109-20-38, REGON 300398520, e-mail: biuro@ibc.pl,
 3. "Uczestnik Promocji” - osobę opisaną w postanowieniu § 6 ust. 1 Regulaminu Promocji, z wyłączeniem osób opisanych w postanowieniu § 6 ust. 2 Regulaminu Promocji,
 4. "Konsument” - osobę zdefiniowaną w przepisie art. 22 Kodeksu cywilnego, która spełnią tę definicję w odniesieniu do usług rejestracji Domeny w ramach Promocji.

§3.

Organizatorem Promocji jest IBC.

§4.

 1. Promocja trwa od dnia 29 Czerwca 2015 r. do odwołania.
 2. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie zamieszczona pod tym adresem http://www.ibc.pl/promocje/regulaminy. Promocja kończy się z końcem dnia, w którym informacja, wskazana w postanowieniu zdania poprzedzającego została zamieszczona na wskazanej w nim stronie www.

§5.

Umowy zawierane zgodnie z Regulaminem usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC w przedmiocie rejestracji Domen, są zawierane w ramach Promocji pod warunkiem rozwiązującym dokonania przez Uczestnika Promocji potwierdzenia, o którym mowa w postanowieniu § 8 ust. 1 lit. c Regulaminu Promocji.

II. Uczestnicy Promocji.

§6.

 1. Uczestnikiem Promocji może być jedynie Konsument, który spełni dalsze warunki określone w Regulaminie Promocji.
 2. Z uczestnictwa w Promocji wyłączone są osoby, które skorzystały z promocji „Bezpłatna Domena dla Osób - edycja I” lub „Bezpłatna Domena dla Osób - edycja II” .

III. Zasady Promocji.

§7.

 1. Promocją objęte są nowe Domeny .pl, Domeny .pl funkcjonalne i Domeny .pl regionalne:
  1. których Rejestratorem jest Instytut Badawczy Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, i
  2. których okres abonamentowy wynosi 12 miesięcy,
  3. zwane dalej "Domenami Promocyjnymi”.

 2. Promocja nie obejmuje przedłużenia rejestracji Domen lub Domen Promocyjnych.

§8.

 1. W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik Promocji powinien:
  1. dokonać w okresie jej trwania rezerwacji nowej Domeny Promocyjnej,
  2. wyrazić w chwili składania zamówienia chęć wzięcia udziału w Promocji, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu zamówienia,
  3. potwierdzić zamówienie na Domeny Promocyjne w ramach Promocji. Potwierdzenie powinno nastąpić w drodze elektronicznej w odpowiedzi na e-mail od IBC do Uczestnika Promocji wysłany na adres e-mail podany przez niego w procesie składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia może nastąpić w terminie do 10 dni od dnia złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamówienie będzie anulowane i zawarta zgodnie z Regulaminem usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC umowa w przedmiocie usługi rejestracji Domeny zostaje rozwiązana.
 2. Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie i w czasie trwania Promocji.

§9.

 1. W Promocji można wziąć udział tylko raz. Oznacza to, że jeden Uczestnik Promocji może na jej warunkach zarejestrować tylko jedną Domenę Promocyjną.
 2. Jeżeli Uczestnik Promocji chciałby zarejestrować więcej niż jedną Domenę, wówczas pozostałe mogą być zarejestrowane w ramach „Promocji Rejestracji”, czyli innej niż niniejsza Promocja, lub na warunkach standardowej oferty IBC.

§10.

 1. Domeny Promocyjne objęte Promocją są rejestrowane ze pośrednictwem IBC z następującym rabatem:
  1. 11,07 zł brutto w przypadku Domen Promocyjnych w postaci Domen .pl,
  2. 9,84 zł brutto w przypadku Domen Promocyjnych w postaci Domen .pl funkcjonalnych,
  3. 6,15 zł brutto w przypadku Domen Promocyjnych w postaci Domen .pl regionalnych.
 2. Rabaty określone w postanowieniach ustępu powyższego są udzielane w stosunku do cen obowiązujących w cenniku „Promocji Rejestracji”, który jest dostępny jest w cenniku

§11.

 1. Zgłaszając swój udział w Promocji należy podać swoje aktualne i rzeczywiste dane osobowe, obejmujące: imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania oraz adres e-mail.
 2. Zabronione jest podawanie w powyższym zgłoszeniu danych o charakterze bezprawnym, a w szczególności innej niż przyszły Uczestnik Promocji, osoby.

§12.

 1. IBC ma prawo weryfikować prawdziwość podanych danych osobowych w celu uniknięcia sytuacji podania danych osobowych innej osoby. W tym celu, IBC może skontaktować się z Uczestnikiem Promocji i zobowiązać do przedstawienia dowodów prawdziwości podanych danych np. poprzez przedstawienie kserokopii dokumentu tożsamości, na której widoczne będą dane wskazane w postanowieniu § 11 ust. 1 Regulaminu Promocji. Pozostałe dane widoczne na takiej kserokopii Uczestnik Promocji powinien zamazać, by nie były widoczne dla IBC. Kserokopie tych dokumentów będą przetwarzane jedynie w celu dokonania weryfikacji danych.
 2. W przypadku negatywnej weryfikacji danych osobowych Uczestnika Promocji, IBC może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę w przedmiocie rejestracji Domeny na warunkach Promocji.
 3. Po weryfikacji danych osobowych Uczestnika Promocji, przesłane kserokopie dokumentów będą przez IBC usuwane.

§13.

Promocją nie jest objęte przedłużenie okresu abonamentowego Domeny Promocyjnej zarejestrowanej w ramach Promocji. Oznacza to, że po upływie pierwszego okresu abonamentowego, przedłużenie na kolejny podlega ogólnym zasadom Regulaminu usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC oraz cennikowi rejestracji Domen.

§14.

 1. W przypadku przeniesienia przez Uczestnika Promocji Domeny Promocyjnej zarejestrowanej w ramach Promocji do innego niż IBC podmiotu, który współpracuje z Rejestratorami lub złożenia przez Uczestnika Promocji wniosku o wydanie kodu authinfo, Uczestnik Promocji jest zobowiązany do zwrotu kwoty udzielonego zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 1 Regulaminu Promocji rabatu.
 2. Zwrot powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia opisanego w postanowieniu ustępu powyższego.

IV. Odstąpienie i reklamacje.

§15.

 1. Skorzystanie z Promocji nie uchybia uprawnieniu Konsumenta do odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy w przedmiocie rejestracji Domeny Promocyjnej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§16.

 1. Reklamacje można składać pisemnie na adres IBC podany w postanowieniu § 1 lit. b Regulaminu Promocji lub mailowo na następujący adres e-mail: biuro@ibc.pl
 2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe Uczestnika Promocji umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. IBC ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez IBC.

IV. Postanowienia końcowe.

§17.

Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie IBC oraz na stronie http://www.ibc.pl/promocje/regulaminy#bddo3

rozwiń
zwiń
Regulamin Promocji - "4x Domeny za 0zł i Serwer z rabatem 75% - dla Firm i Osób" - (promocja zakończona 28 Czerwca 2015r)

§1. Organizator

Organizatorem Promocji "4x Domeny za 0zł i Serwer z rabatem 75% - dla Firm i Osób" jest IBC.PL POLSKA z siedzibą w Kępnie, ul. Przemysłowa 1A/17, dostawca usług internetowych będący Operatorem serwisu IBC.PL

§2. Podstawa prowadzenia promocji

Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji.

§3. Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna trwa od 30 Maja 2014. do odwołania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji niż w terminie określonym w pkt 1
 3. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia dokonaną przez stronę internetową Organizatora.

§4. Uczestnicy i zakres Promocji

 1. Uczestnikami promocji mogą być Firmy oraz Osoby, które dokonają w okresie trwania Promocji zamówienia dowolnego serwera IBC oraz w chwili składania Zamówienia wskażą do Rejestracji dowolną Domenę Polską ( obslugiwaną przez system NASK ) lub Domenę .EU
 2. Z promocji mogą skorzystać tylko nowi Klienci, nie korzystający dotąd z usługi Serwera IBC.
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny i należy do wyłącznej decyzji Klienta

§5. Zasady Promocji

 1. W trakcie trwania Promocji rejestrujący dowolny Serwer IBC nabywa prawo, do nabycia do czterech (4) dowolnych domen określonych w §4, każdą w cenie 0 zł na okres roku. Promocja dotyczy tylko czterech domen dla aktywowanego Serwera i tylko domen wskazanych w momencie składania zamówienia. Promocja nie obejmuje domen zamawianych później lub w odrębnym zamówieniu, oraz domen dokupywanych do już aktywnych Serwerów. Promocja dotyczy wyłącznie pierwszego rocznego okresu abonamentowego. Przedłużenie (Odnowienie) ważności serwera lub/i domen(y) zarejestrowanej(ych) w ramach Promocji, po upływie abonamentu rocznego, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.
 2. W trakcie trwania Promocji rejestrujący dowolny Serwer IBC nabywa prawo do jego zakupu w cenie netto :
  1. Serwer Minima z rabatem 75% w cenie 4,08 zł miesięcznie
  2. Serwer Starter z rabatem 75% w cenie 5,58 zł miesięcznie
  3. Serwer Optima z rabatem 75% w cenie 6,16 zł miesięcznie
  4. Serwer Database z rabatem 75% w cenie 8,08 zł miesięcznie
  5. Serwer Enhanced z rabatem 75 % w cenie 10,33 zł miesięcznie
  6. Serwer Maxima z rabatem 75 % w cenie 14,50 zł miesięcznie
  7. Serwer Megamail z rabatem 75 % w cenie 22,83 zł miesięcznie
  8. Okres abonamentowy Serwerów zamówionych w niniejszej promocji wynosi 6 miesięcy.

 3. Transfery wszystkich polskich domen, zarejestrowanych na warunkach niniejszej Promocji, są płatne w przypadku przeniesienia do innego Podmiotu. Wysokość opłaty wynosi 49zł netto. Odpłatność transferu nie ogranicza jednak prawa Dysponenta do swobodnego dysponowania domeną określonego na stronie NASK ( prawa abonenta ). Wniosek Klienta o wydanie kodów authinfo jest jednoznaczny z transferem domeny w rozumieniu niniejszego punktu.
 4. W trakcie trwania Promocji Uczestnik może maksymalnie trzy razy skorzystać z Promocji.
 5. Warunkiem udziału w promocji jest podanie przez Uczestnika w trakcie rejestracji (lub posiadanie przez Organizatora w przypadku obecnych jego Klientów) aktualnych, prawdziwych, poprawnych i kompletnych danych - w szczególności oznaczenia Przedsiębiorcy, danych adresowych, adresu e-mail, numeru NIP, jak również posiadanie przez Uczestnika siedziby/miejsca zamieszkania oraz adresu do doręczeń na terenie RP.
 6. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika, który zamówił lub zarejestrował domenę na warunkach promocji dostarczenia kopii zaświadczenia REGON i kopii dokumentów rejestrowych, tj. zaświadczenia lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego odpisu z KRS lub innego dokumentu potwierdzającego rejestrację Uczestnika jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową. Powyższe dotyczy zarówno nowych, jak i obecnych Klientów. Wezwanie, o którym mowa powyżej Organizator prześle Uczestnikowi na adres email podany w trakcie rejestracji, Uczestnik w takim wypadku ma obowiązek przedstawić kopię żądanego dokumentu w ciągu 3 dni roboczych od dnia wezwania. Nienadesłanie kopii dokumentu w tym terminie oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Uczestnika i może skutkować rozwiązaniem umowy promocyjnej z Organizatorem. W takim wypadku Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów rejestracji domeny wg. ceny standardowej publikowanej na stronach serwisu Organizatora.
 7. Organizator ma prawo weryfikować prawdziwość podanych danych osobowych Przedsiębiorcy w celu uniknięcia sytuacji podania danych osobowych innej osoby. W tym celu, IBC może skontaktować się z Uczestnikiem Promocji i zobowiązać do przedstawienia dowodów prawdziwości podanych danych np. poprzez przedstawienie kserokopii dokumentu tożsamości, na której widoczne będą dane Przedsiębiorcy. Pozostałe dane widoczne na takiej kserokopii Uczestnik Promocji powinien zamazać, by nie były widoczne dla IBC. Kserokopie tych dokumentów będą przetwarzane jedynie w celu dokonania weryfikacji danych.
 8. W przypadku negatywnej weryfikacji danych osobowych Uczestnika Promocji, IBC może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę w przedmiocie rejestracji Domeny na warunkach Promocji.
 9. Po weryfikacji danych osobowych Uczestnika Promocji, przesłane kserokopie dokumentów będą przez IBC usuwane.

§6. Pozostałe warunki

 1. Użytkowanie serwera oraz domen(y) zarejestrowanych w trakcie trwania Promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług IBC zawartych w Regulaminie IBC z zastrzeżeniem zmian opisanych w §5 Regulaminu Promocji.
rozwiń
zwiń
Regulamin Promocji - "4x Domeny za 0zł i Serwer za 0zł - dla Firm" - (promocja zakończona 30 Maja 2014r)

§1. Organizator

Organizatorem Promocji "4x Domeny za 0zł do Serwera IBC" jest IBC.PL POLSKA z siedzibą w Kępnie, ul. Przemysłowa 1A/17, dostawca usług internetowych będący Operatorem serwisu IBC.PL

§2. Podstawa prowadzenia promocji

Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji.

§3. Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna trwa od 20 Grudnia 2010. do odwołania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji niż w terminie określonym w pkt 1
 3. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia dokonaną przez stronę internetową Organizatora.

§4. Uczestnicy i zakres Promocji

 1. Uczestnikami promocji mogą być Firmy, które dokonają w okresie trwania Promocji zamówienia dowolnego serwera IBC oraz w chwili składania Zamówienia wskażą do Rejestracji dowolną Domenę Polską ( obslugiwaną przez system NASK ) lub Domenę .EU
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny i należy do wyłącznej decyzji Klienta

§5. Zasady Promocji

 1. W trakcie trwania Promocji rejestrujący dowolny Serwer IBC nabywa prawo, do nabycia do czterech (4) dowolnych domen określonych w §4, każdą w cenie 0 zł na okres roku. Promocja dotyczy tylko czterech domen dla każdego aktywowanego Serwera i tylko domen wskazanych w momencie składania zamówienia. Promocja nie obejmuje domen zamawianych później lub w odrębnym zamówieniu, oraz domen dokupywanych do już aktywnych Serwerów. Promocja dotyczy wyłącznie pierwszego rocznego okresu abonamentowego. Przedłużenie (Odnowienie) ważności serwera lub/i domen(y) zarejestrowanej(ych) w ramach Promocji, po upływie abonamentu rocznego, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.
 2. Transfery wszystkich domen, zarejestrowanych na warunkach niniejszej Promocji, są płatne w przypadku przeniesienia do innego Podmiotu. Wysokość opłaty wynosi 49zł netto. Odpłatność transferu nie ogranicza jednak prawa Dysponenta do swobodnego dysponowania domeną określonego na stronie NASK ( prawa abonenta ). Wniosek Klienta o wydanie kodów authinfo jest jednoznaczny z transferem domeny w rozumieniu niniejszego punktu.
 3. Postanowienie ustępu powyższego nie znajduje zastosowania do Konsumentów.
 4. Uczestnik promocji po upływie roku nie jest zobowiązany do odnowienia usług.
 5. Uczestnik nie może zamówić w promocji domeny z grupy domen, z której zakupił wcześniej domenę w promocji "Bezpłatne domeny dla Biznesu" lub w promocji "Super Promocja na Domeny".

§6. Pozostałe warunki

 1. Użytkowanie serwera oraz domen(y) zarejestrowanych w trakcie trwania Promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług IBC zawartych w Regulaminie IBC z zastrzeżeniem zmian opisanych w §5 Regulaminu Promocji.
 2. W przypadku rezygnacji z usługi (serwera) przez Konsumenta w czasie trwania umowy od kwoty zwrotu odejmowany jest koszt Rejestracji domen(y) zgodnie z cennikiem nie promocyjnym ( cena jak za odnowienie ).
rozwiń
zwiń
Regulamin Promocji - "Promocja Rejestracji" - (promocja zakończona 28 Czerwca 2015r)

§1. Organizator

Organizatorem Promocji "Promocja Rejestracji" jest IBC.PL POLSKA z siedzibą w Kępnie, ul. Przemysłowa 1A/17, dostawca usług internetowych będący Operatorem serwisu IBC.PL

§2. Podstawa prowadzenia promocji

Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji

§3.Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna trwa od 08 Września 2010r. do odwołania
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji o czym poinformuje w swoim serwisie www
 3. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia dokonaną przez stronę internetową Organizatora

§4.Uczestnicy i zakres Promocji

 1. Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie Osoby fizyczne lub Firmy, które dokonają w okresie trwania Promocji zamówienia dowolnych Domen Polskich ( obslugiwanych przez NASK ) lub Domen .eu, .com, .org, .net, .biz, .info, co.uk, .de, .co, .se, .cz, .es
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny. W procesie składania zamówienia Uczestnik deklaruje udział w promocji poprzez wybór opcji "Promocja Rejestracji". Potwierdzeniem udziału domen w promocji na warunkach niniejszego Regulaminu jest zapis na fakturze pro-forma lub fakturze VAT ceny jednostkowej bez podatku w wysokości zgodniej z cennikiem na stronie Organizatora odpowiadającym cenie w "Promocji Rejestracji"

§5.Zasady Promocji

 1. Uczestnik promocji może zarejestrować dowolną liczbę domen w obniżonej cenie, zgodnie z tabelą Cennik > Domeny na stronie: http://www.ibc.pl/cennik, kolumna "Cena obniżona w Promocji Rejestracji*"
 2. Cena ich odnowienia w kolejnych latach nie jest zawyżona i jest identyczna jak domen bez promocji ( cena standardowa w cenniku).
 3. Domena zarejestrowana w promocji może być połączona z dowolnym serwerem hostingowym poprzez zmianę delegacji domeny i podlega ogólnym zasadom świadczenia usług zawartych w Regulaminie świadczenia usług
 4. Transfery domen zarejestrowanych na warunkach promocji są płatne w przypadku przeniesienia domeny do innego Podmiotu. Wysokość opłaty wynosi 49zł netto. Wniosek Klienta o wydanie kodów authinfo jest jednoznaczny z transferem domeny w rozumieniu niniejszego punktu
 5. Postanowienie ustępu powyższego nie znajduje zastosowania do Konsumentów
 6. Uczestnik promocji po upływie roku nie jest zobowiązany do odnowienia domen

§6.Pozostałe warunki

Użytkowanie domen(y) zarejestrowanych w trakcie trwania Promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług IBC zawartych w Regulaminie IBC z zastrzeżeniem zmian opisanych w §5 Regulaminu Promocji

Poznaj opinie o nas

 
IBC zapewnia nam profesjonalne usługi od 2002 roku. Trafiliśmy przez przypadek, ale kilkanaście lat nieprzerwanej współpracy pozwala nam udzielić IBC.pl wiarygodnej rekomendacji.
Justyna H
 
Od ponad 10 lat wspolpracuje z firmą IBC. Podoba mi się przede wszystkim profesjonalna obsługa, łatwość prowadzenie serwera, dobre wsparcie techniczne.
Konrad, Marylomania
 
Od początku jestem z ibc.pl. nie wybrałem znanych firm ale jestem jak najbardziej zadowolony i każdemu polecam. Błyskawiczna pomoc techniczna, mailowo i telefonicznie. Strony zawsze działają.
odciskbobasa.pl
 
Świetna, fachowa obsługa i serwer działający bez żadnych kłopotów - szczerze polecamy !
www.prudentia.biz
 
Jestem z ta firma ponad 10 lat. Wszystko działa bez zarzutu.
Wojciech Blaszczyk
 
Jestem zadowolony z IBC,są tu ciekawe pakiety w niskich cenach,oraz domeny z możliwością negocjowania cen gdy chodzi o odnowienia jeżeli wydają nam się za drogie.
danmani-e24.pl
 
Fajny panel administracyjny i bardzo dobra pomoc techniczna. Ogólnie całkowicie bezproblemowa współpraca. Polecam!
www.jktech.com.pl
 
Obsluga szybka i bezproblemowa - serwis odpowiada bardzo szybko
ilios.pl
 
Polecam IBC z kilku powodów: szybki kontakt z obsługą (mejlowy jak i telefoniczny), przemiła obsługa, łatwa konfiguracja domen, bardzo atrakcyjne ceny. Korzystam z IBC już 5 lat i nigdy się nie zawiodłem
matauto.pl
 
Korzystam z usług IBC.pl od kilku dobrych lat. Mój długi staż najlepiej świadczy o wysokiej jakości świadczonych przez firmę usług. Polecam!
sokolowski-optyk.com.pl
 
Przez ostatnie ponad 4 lata współpracy mogę powiedzieć tylko o pozytywach firmy IBC. Szybka i profesjonalna obsługa w każdej sprawie. Serdecznie polecam rejestratora. Rzetelna Firma!
Daniel
 
Wszystko funkcjonuje od samego początku, czyli ponad 5 lat bez żadnych zastrzeżeń.
mcnc.com.pl
 
Z usług IBC.pl korzystamy od wielu lat. Profesjonalizm działania, pewne i kompetentne wsparcie techniczne oraz stu procentowa pewność działania usług daje nam podstawy do rekomendowania ibc.pl jako bardzo dobrego dostawcę usług hostingowych
epsilon-projekt.pl
 
Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z IBC. Od prawie 10 lat jestem ich klientem i nigdy mnie nie zawiedli. Polecam innym
pixelweb.pl
 
Będąc klientem IBC od kilku lat, śmiało mogę polecić ich usługi. Przede wszystkim cenię sobie u nich profesjonalizm oraz indywidualne podejście do klienta. Całodobowa, fachowa pomoc i bardzo szybki czas reakcji na zgłoszenia gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług. Polecam
Wojciech Korytek
 
Od kilku lat korzystam z usług IBC, od pierwszego kontaktu pracownicy dali się poznać jako bardzo życzliwi profesjonaliści, w każdym czasie służą pomocą i doradą. Ludzie godni zaufania, a firma godna polecenia.
bhpfirma.pl
 
Od 12 lat mam zarejestrowaną domenę w ibc. Współpraca przebiegała bezproblemowo. Polecam.
Anikino
 
Polecam ibc.pl - od wielu lat korzystam z usług - profesjonalna obsługa, atrakcyjne ceny i ciekawe rabaty.
drukarniapszczyna.pl

Zaufali nam